معنی کلمه گهواره بیضی یا گرد به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گهواره به انگلیسی in نوامبر 3, 2019

معنی کلمه گهواره بیضی یا گرد به انگلیسی می شود Oval or round crib

Leave a Reply